Obchodné podmienky

Portálu / rezervačného systému READY FOR SPORT

Obchodné meno:                                             readyforsport s.r.o.
Sídlo:                                                                    Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 811 02
IČO:                                                                      50 980 254
Zapísaná:                                                             v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120871/B
Konajúca prostredníctvom:                              Mgr. Viktor Kostický, Mgr. Branislav Šmidt
Ďalej v texte len ako „RFS“

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom portálu RFS, medzi RFS a Klientom, predmetom ktorej je záväzok RFS umožniť Klientovi získať prístup k službám súvisiacim s voľným časom (športové a relaxačné aktivity), poskytovaným tretími osobami a záväzok Klienta zaplatiť za získaný prístup dohodnutú cenu (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva o dodaní služieb“).
 2. Prístup k službám umiestneným na portáli sa realizuje prostredníctvom aplikácie dostupnej pre operačné systémy iOS a Android a prostredníctvom webového sídla RFS.
 3. Právne vzťahy medzi RFS a Klientom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadia ustanoveniami zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.
 4. Právne vzťahy medzi RFS a Klientom sa ďalej riadia súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi RFS a Klientom.
 6. Klient pri registrácii na portáli RFS potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár a že súhlasí s obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odsúhlasenia nákupu.
 7. Tieto obchodné podmienky môžu byť zmenené podľa uváženia RFS. Platné sú vždy obchodné podmienky aktuálne zverejnené na portáli RFS, o zmene obchodných podmienok Klienta informuje RFS e-mailom.

Článok II.
Vymedzenie pojmov
 V týchto obchodných podmienkach sa používajú nasledujúce výrazy s nižšie uvedenými významami:

 Prevádzkovateľom portálu / rezervačného systému READY FOR SPORT
ďalej aj len „portál RFS“/ je obchodná spoločnosť readyforsport s.r.o.

Sídlo:                                                               Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 811
IČO:                                                                 50 980 254
Zapísaná:                                                        v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120871/B

e-mail: info@readyforsport.com, telefónne číslo: 0918180459, ktorej predmetom činnosti je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Portál RFS je služba poskytujúca mesačne sa obnovujúcu možnosť rezervovať si a využiť množstvo športových a rekreačných aktivít poskytovaných Partnermi, ktorými sú fitness centrá, telocvične, tréneri, priestory a iné tretie strany. Všetky Služby sú poskytované tretími stranami. RFS nie je fitness centrom, telocvičňou ani poskytovateľom Služieb a nevlastní, neprevádzkuje ani nekontroluje žiadnu zo služieb alebo priestorov prístupných prostredníctvom portálu RFS.

 Klientom, je fyzická osoba, spotrebiteľ (ak pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Klient má vytvorený profil člena na portáli RFS, prostredníctvom ktorého realizuje svoje Nákupy Služieb. Portál RFS obsahuje profil Klienta, kde sú určené: meno a priezvisko, identifikácia štátu, identifikácia mesta, e-mailová adresa, poštová adresa a dátum narodenia.
Partnerom je obchodný partner RFS, ktorý poskytuje služby súvisiace s voľným časom Klientov (športové a rekreačné aktivity)
Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva o dodaní služieb medzi RFS a Klientom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a Klienta, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Nákup Služieb je úkon Klienta, ktorý obsahuje náležitosti, nevyhnutné pre získanie možnosti využiť Služby, a to identifikáciu Plánu Služby , počet jednotiek Služby, cenu, spôsob platby.
Služby, sú služby Partnerov poskytované Klientom, na základe Nákupu Služieb prostredníctvom portálu RFS. Služby sú poskytované ako jednotky Služieb.
Plán Služieb je produkt RFS, umožňujúci využívať Služby Partnerov za určených podmienok. Každý Plán Služieb je poskytovaný a spoplatnený v mesačných cykloch. Každému mesačnému cyklu zodpovedá určitý počet jednotiek Služby, ktorý je Klient v priebehu mesačného cyklu oprávnený využiť. Jednotky Služieb je možné využiť len v rámci príslušného mesačného cyklu. Jednotky Služieb sa neprenášajú do ďalších cyklov.
Aktuálne Plány Služieb: Aktuálne Plány Služieb sú zverejnené na portáli RFS, s  popisom jednotlivých Plánov Služieb a podmienok a obmedzení pri ich využití, vrátane cien Plánov Služieb.
Reklamačný formulár je formulár, prostredníctvom ktorého môže Klient uplatniť u predávajúceho vady služieb portálu RFS. Reklamačný formulár obsahuje položky: číslo reklamácie, dátum prijatia reklamácie, identifikačné údaje Klienta, dátum registrácie, číslo nákupu, číslo daňového dokladu (faktúra), reklamovanú službu RFS, vyznačenie práva, ktoré spotrebiteľ uplatňuje,
Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie je formulár, prostredníctvom ktorého RFS oznámi Klientovi spôsob vybavenia reklamácie. Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie obsahuje položky: identifikačné údaje RFS/Klienta, dátum prijatia reklamácie, číslo reklamácie, reklamovanú službu RFS, počet a hlavné vlastnosti služieb, spôsob vybavenia reklamácie.
Trvalým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje Klientovi alebo RFS uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. 
Opakovaným konaním sa považuje konanie Klienta vykazujúce rovnaké znaky uskutočnené najmenej 3x.
Závažným porušením podmienok RFS je úmyselné a/alebo opakované poskytnutie vedome nesprávnych a/alebo fiktívnych kontaktných údajov pri registrácii na portáli RFS s cieľom získať neoprávnené výhody pri používaní Služieb RFS, najmä na základe fiktívnej registrácie zneužiť zvýhodnené podmienky pre nových členov. Za závažné porušenie podmienok RFS sa považuje aj sprístupnenie údajov umožňujúcich prihlásenie do členského profilu Klienta tretím osobám a následné prenechanie možnosti využiť Služby týmto tretím osobám.
Menej závažným porušením podmienok RFS je opakované prihlasovanie sa na služby RFS v rámci športového plánu Unlimited (rezervácia Služieb RFS) a následné nevyužitie rezervovaných služieb.

Článok III.
Registrácia na portáli a Nákup Služby

 1. Pre využitie Služieb je potrebná registrácia Klienta na portáli RFS. Registrácia  prebieha zadaním e-mailovej adresy a hesla Klientom. Po registrácii je Klientovi umožnené prihlásenie do jeho členského profilu. Klient je oprávnený svoj profil editovať za pomoci prostriedkov poskytnutých portálom RFS. Klientovi je pridelené ID číslo. Klient si môže k profilu priradiť profilovú fotku. Potvrdenie registrácie sa realizuje prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Klienta, ktorú uviedol pri registrácii.
 2. Členstvo založené registráciou podľa bodu 1. tohto článku je neprenosné. Každý Klient môže disponovať iba jedným členským profilom. 
 3. Na portáli RFS umiestňuje RFS ponuku na Nákup Služby umožňujúci využívanie Služieb Partnerov RFS.
 4. Pre nákup Služby si Klient volí Plán Služieb, o ktorý má záujem. Pred voľbou Plánu Služieb je Klientovi sprístupnená informácia o počte jednotiek Služieb Partnerov, ktoré je oprávnený na základe Nákupu Služby využívať, ako aj podmienky využitia.
 5. Ak sa Klient rozhodne pre nákup konkrétneho Plánu Služieb, je povinný RFS poskytnúť údaje potrebné pre fakturáciu Služieb a pre zaplatenie. Údaje, ktoré je potrebné vyplniť sú: meno/priezvisko/, krajina, adresa, PSČ, mesto. Klient má k dispozícii údaj o konečnej cene za mesačný cyklus.
 6. Zmluva o poskytnutí Služby uzavretá na diaľku medzi RFS a Klientom sa považuje za uzavretú okamihom odoslania pokynu na Nákup Služby, prostredníctvom kliknutia na ikonu OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.
 7. Klient po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, obdrží potvrdenie o uzavretí zmluvy. RFS splní túto povinnosť odoslaním informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu z profilu Klienta. Obsahom potvrdenia o uzavretí zmluvy je informácia o prijatí a spracovávaní objednávky a realizácii Nákupu Služieb. Potvrdenie o uzavretí zmluvy (Nákupe Služieb) obsahuje nasledovné údaje: číslo objednávky, Službu (názov Plánu Služieb), cenu, spôsob platby, fakturačnú adresu. Odoslanie potvrdenia o uzavretí zmluvy nemá vplyv na jej vznik.
 8. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, povinnosť platby vzniká mesačne.
 9. Služby sú poskytované výlučne Klientom registrovaným na portáli RFS. Nákup a použitie Služieb inými osobami, ako registrovanými Klientmi je zakázaný. Služby nakúpené Klientom môžu osoby mladšie ako 18 rokov využiť v sprievode Klienta.

Článok IV.
Cena Služby a platobné podmienky

 1. Cena jednotlivých Plánov Služieb je uvedená pri každom Pláne Služieb, z ktorých si Klient môže vybrať.
 2. Konečná cena za objednaný Plán Služieb je platená prostredníctvom platobnej brány, na ktorú je Klient po potvrdení objednávky presmerovaný.
 3. Záväzok Klienta zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet RFS.
 4. Daňový doklad (faktúru) zašle RFS Klientovi na e-mail uvedený v profile Klienta.
 5. Pokiaľ nedôjde k ukončeniu zmluvy Klientom alebo RFS, alebo k zmene Plánu Služieb, je Klientovi fakturovaná a inkasovaná cena za Služby v mesačnej periodicite („opakovaná platba“).

Informáciu o zriadení opakovania platieb zašle RFS Klientovi do 2 dní od aktivácie Plánu Služieb.

Parametre opakovaných platieb sú nasledovné: cena za službu je opätovne zaplatená inkasom prostredníctvom platobnej služby (spôsob zodpovedá inkasu paušálnej ceny ako pri mobilných operátoroch). Výška inkasovanej ceny za službu zodpovedá cene zvoleného Plánu Služieb, maximálna výška ceny je výška ceny zvoleného Plánu Služieb. Výška ceny je vždy pre každé fakturačné obdobie fixná, k zmene ceny môže prísť len za podmienky zmeny zvoleného Plánu Služieb. Zmena výšky platby je možná v prípade zmeny Plánu Služieb a uskutočňuje sa postupom podľa článku V týchto Obchodných podmienok. Opakovaná platba sa realizuje mesačne, vždy ku dňu, ktorý sa svojim číselným označením v mesiaci zhoduje s dňom, kedy bola vykonaná prvá objednávka Služieb Klientom. V prípade ak takýto deň nie je, potom v deň s najbližším nižším číslom v mesiaci, opakovaná platba sa realizuje prostredníctvom platobnej brány GoPay, platobné údaje Klienta zostávajú po celú dobu trvania opakovaných platieb uložené v prostredí platobnej brány GoPay (údaje sú uložené v súlade s podmienkami medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1).

 1. V prípade ak dôjde k ukončeniu zmluvy zo strany RFS z dôvodu nezaplatenia mesačnej platby Klienta, zaniká zmluva ku koncu mesiaca, za ktorý nebola mesačná platba zaplatená. Za koniec mesiaca sa považuje deň, ktorý sa svojim číselným označením v mesiaci zhoduje s dňom, kedy bola vykonaná prvá objednávka Služieb Klientom. V prípade ak takýto deň nie je, potom v deň s najbližším nižším číslom v mesiaci. V prípade nezaplatenia mesačnej platby Klienta, je využívanie Plánu Služieb až do zaplatenia, prípadne ukončenia zmluvy pozastavené. Profil Klienta zostáva naďalej /do zaplatenia alebo ukončenia zmluvy/ prístupný.
 2. S výnimkou realizácie práva na odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote podľa článku VII., nemá Klient nárok na vrátenie zaplatenej mesačnej platby, bez ohľadu na dôvod.

Článok V.
Zmena Plánu Služieb

 1. Klient je oprávnený kedykoľvek vo svojom profile zadať zmenu zvoleného Plánu Služieb. Zmena sa uskutoční vždy k dátumu najbližšieho mesačného cyklu. Zmenu je možno vykonať najneskôr 48 hodín pred začiatkom ďalšieho mesačného cyklu.
 2. Počet dní do konca mesačného cyklu môže Klient zistiť vo svojom profile na portáli RFS.

Článok VI.
Skončenie využívania Služieb

 1. V prípade ak sa Klient rozhodne ukončiť využívanie Služieb, urobí tak prostredníctvom svojho profilu Klienta. Využívanie profilu Klienta, ako aj zmluva medzi RFS a Klientom zaniká k prvému dňu nasledujúceho mesačného cyklu.

​Ukončenie je potrebné vykonať najneskôr 72 hodín  pred začiatkom ďalšieho mesačného cyklu. Klient si môže skontrolovať stav vo svojom profile.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, za podmienok uvedených v ďalších bodoch tohto článku.
 2. Klient môže odstúpiť od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza v závere týchto obchodných podmienok.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané RFS najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1.
 4. RFS je povinná ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy Klientom formou vyplneného formulára odoslaného na e-mailovú adresu RFS poskytnúť Klientovi potvrdenie o odstúpení od zmluvy.
 5. RFS je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Klientovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy.
 6. RFS je povinný vrátiť Klientovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Klienta dohodnúť sa s RFS na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Klientovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. RFS nie je povinná vrátiť platby za služby, ktoré boli spotrebované počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto obchodných podmienok.
 8. RFS je oprávnená v prípade závažného porušenia týchto podmienok RFS ukončiť poskytovanie Služieb Klientovi odstúpením od zmluvy, o čom bude Klient informovaný správou zaslanou na kontaktný e-mail uvedený v jeho členskom profile.
 9. RFS je oprávnená v prípade menej závažného porušenia týchto podmienok RFS vyzvať Klienta na upustenie od menej závažného porušenia podmienok RFS. Ak Klient napriek výzve RFS pokračuje v tomto konaní, RFS je oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb Klientovi, a to až do času, kým nebude takýto stav odstránený, o čom bude Klient informovaný správou zaslanou na kontaktný e-mail uvedený v jeho členskom profile. V prípade opakovaného menej závažného porušenia týchto podmienok RFS, môže RFS od zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.
Využite Služieb

 1. Klient využíva Služby Partnerov na základe prihlásenia sa na jednotku Služby prostredníctvom svojho profilu na portáli RFS. Klient využíva Služby Partnerov v rozsahu podľa zakúpeného Plánu Služieb.
 2. Služby sú poskytované len členom portálu prevádzkovaného RFS osobne, Prenechanie možnosti využiť Služby iným osobám je zakázané.
 3. Klient nemôže použiť jednotky Služieb zakúpené prostredníctvom portálu RFS na úhradu služieb rezervovaných prostredníctvom iných rezervačných systémov.
 4. Klient môže svoju rezerváciu účasti na jednotke Služieb zrušiť v lehote určenej Partnerom.
 5. V prípade ak Klient svoju rezerváciu v určenej lehote nezruší, považuje sa za využitú a počet zostávajúcich možných rezervácií jednotiek Služieb podľa aktuálne aktivovaného Plánu Služieb sa znižuje o príslušný počet jednotiek služieb.
 6. Partner je oprávnený pred začatím poskytovania Služby, zrušiť plánované poskytovanie Služby. O zrušení má povinnosť včas notifikovať Klientov prostredníctvom portálu RFS, zrušením plánovaného termínu pre poskytnutie Služby. V prípade ak tak Partner neurobí, zodpovedá priamo Klientovi za dodanie Služby v náhradnom termíne.
 7. Klient sa preukazuje Partnerovi priamo pred začatím využitia Služby svojím ID číslom a menom, prípadne otvorením svojho profilu Klienta na portáli RFS, na svojom zariadení.
 8. Pomôcky potrebné pre využitie Služieb nie sú zo strany RFS Klientom poskytované a ich poskytnutie nie je súčasťou Služby a cena Služby nezahŕňa úhradu za zapožičanie pomôcok, ak nie je v popise Služby uvedené Partnerom inak.
 9. V prípade, ak si Klient riadne rezervuje jednotku Služby prostredníctvom portálu RFS a k dodaniu Služby nedôjde z dôvodov na strane Partnera a Partner riadne a včas notifikoval portál RFS a jeho prostredníctvom aj Klientov, rezervácia dodania Služby sa ruší, a hľadí sa na ňu akoby nebola nikdy vykonaná.
 10. Ak Klient využije Služby v lehote na odstúpenie od Zmluvy, podľa článku VII., stráca po úplnom využití Služieb právo na odstúpenie od Zmluvy.
 11. Počet možných návštev v jednotlivom zariadení Partnera počas mesačného cyklu Klienta je určený pre každý Plán Služieb individuálne.

Článok IX.
Zodpovednosť za dostupnosť Služieb

 1. RFS zodpovedá za vady služieb poskytované portálom RFS, nie však za vady Služieb a plnenia poskytovaného Partnermi.
 2. RFS rovnako žiadnym spôsobom nezodpovedá za možnosť využiť jednotky Služieb podľa jednotlivých Plánov Služieb, v zariadeniach Partnerov, pokiaľ ide o dostupnosť, rovnako nezodpovedá za prípadnú zmenu umiestnenia zariadenia na strane Partnera, zmenu miesta poskytnutia jednotky Služby, zmenu času poskytnutia Služby, zmenu personálu Partnera, ani za kvalitu Služby.
 3. RFS v spolupráci s Partnermi má záujem na čo najvyššej úrovni poskytovaných Služieb a preto uvíta akékoľvek podnety týkajúce sa kvality a náležitostí Služieb. Podnety prosím zasielajte na info@readyforsport.com.

Článok X. 
Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u RFS, osobne alebo cestou elektronickej pošty.
 2. Ak Klient uplatní práva zo zodpovednosti za vady, RFS je povinný ho poučiť o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 10.3.
 3. RFS určí spôsob vybavenia reklamácie
  1. vrátenie kúpnej ceny,
  2. vyplatenie primeranej zľavy
   ​ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 5. RFS je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, RFS je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. RFS je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok XI.
Systém alternatívneho riešenia sporov online podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Klient má právo obrátiť sa na RFS so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým RFS vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RFS porušila jeho práva.
 3. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak RFS na žiadosť podľa bodu 11.2 odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2018.
 2. Zmluvy uzatvorené na diaľku postupom podľa týchto obchodných podmienok sa uzatvárajú na dobu neurčitú.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi RFS a Klientom a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 4. Právne vzťahy založené zmluvou o dodaní Služieb sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred obchodnými podmienkami a dispozitívnymi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

readyforsport s.r.o.
 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
Bratislava 827 99

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY