Ochrana osobných údajov

Portálu / rezervačného systému READY FOR SPORT

Obchodné meno:                                                           readyforsport s.r.o.
Sídlo:                                                                                  Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 811 02
IČO:                                                                                    50 980 254
Zapísaná:                                                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120871/B
Konajúca prostredníctvom:                                            Mgr. Viktor Kostický, Mgr. Branislav Šmidt 
Ďalej v texte len ako „RFS“ alebo „prevádzkovateľ“

Táto politika ochrany osobných údajov je záväznou pre podmienky spracovania osobných údajov Klientov, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
RFS začína spracúvať osobné údaje o Klientovi okamihom registrácie.
RFS spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení /ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“/ a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

I.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu: meno/priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu a profilovú fotografiu, číslo účtu, za účelom uzavretia a plnenia  zmluvy o službách uzatvorenej na diaľku s Klientom a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou alebo na účely predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom

 1. spracúvania registrácie,
 2. vedenia evidencie registrácií
 3. vedenia evidencie Plánov Služieb,
 4. vystavovania faktúr,
 5. evidencia došlých platieb,
 6. evidencia vrátených platieb,
 7. dodania Služby,
 8. vybavovania reklamácií.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Klienta počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov podľa tohto článku.

II.
Prevádzkovateľ spracúva tiež osobné údaje Klientov na účely poskytovania informácií o službách RFS a jej obchodných partnerov a na účely analýzy zákazníckeho správania sa Klientov.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Klientov tretím osobám, ktoré sú jeho zmluvnými partnermi na účel spracovania v rozsahu v akom Klient udelil Prevádzkovateľovi a na spracovanie osobných údajov ako sú určené v tomto dokumente.
Na účely podľa tohto článku prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko, dátum narodenia, a e-mailovú adresu Klienta.

III.
Osobné údaje potrebné pre plnenie povinností zo zmluvy spracúva prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu s Klientom a tri roky po skončení zmluvného vzťahu.

IV.
Klient udeľuje prevádzkovateľovi registráciou na portáli RFS súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel poskytovania informácií o službách RFS a jej obchodných partnerov.

V.
Prevádzkovateľ spracúva správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania.
Nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

VI.
Klient registráciou potvrdzuje, že bol poučený o svojich nasledovných právach dotknutej osoby; Klient má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods.1  písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

VII.
Klient má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu jeho osobných údajov uvedených v § 10 ods.3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) (v rozsahu meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

VIII.
Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

IX.
Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu osobných údajov, ktorý účel spracúvania sa skončil.

X.
Klient má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Klienta je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Klient namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Klient má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Klient má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti Klienta vyhovieť; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje Klienta v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Klient nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke Klienta, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Klienta.

XI.
Klient  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

readyforsport s.r.o.