Ochrana osobných údajov

Portálu / rezervačného systému READY FOR SPORT

Obchodné meno:                                                           readyforsport s.r.o.
Sídlo:                                                                                  Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava – Mestská časť Staré Mesto 811 02
IČO:                                                                                    50 980 254
Zapísaná:                                                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120871/B
Konajúca prostredníctvom:                                            Mgr. Viktor Kostický, Mgr. Branislav Šmidt 

Ďalej v texte len ako „RFS“ alebo „prevádzkovateľ“

Táto politika ochrany osobných údajov je záväznou pre podmienky spracovania osobných údajov Klientov, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

RFS začína spracúvať osobné údaje o Klientovi okamihom registrácie.

RFS spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami nariadenia a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel, alebo na základe zákona.

I.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu najmä, ale nie výlučne: meno/priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu a profilová fotografia, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o službách uzatvorenej na diaľku s Klientom a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, alebo na účely predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou (článok 6, ods.1, písmena b) nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom

 1. spracúvania registrácie,
 2. vedenia evidencie registrácií
 3. vedenia evidencie Plánov Služieb,
 4. vystavovania faktúr,
 5. evidencia došlých platieb,
 6. evidencia vrátených platieb,
 7. dodania Služby,
 8. vybavovania reklamácií.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov podľa tohto článku, t.j. po dobu od registrácie do ukončenia využívania služieb RFS.

II.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov tiež na účely poskytovania informácií o službách RFS a jej obchodných partnerov, a na účely analýzy zákazníckeho správania sa Klientov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Klientov tretím osobám, ktoré sú jeho zmluvnými partnermi na účel spracovania v rozsahu, v akom spracúva osobné údaje Klienta Prevádzkovateľ, a na spracovanie osobných údajov v rozsahu, v akom sú určené v tomto dokumente.

Na účely podľa tohto článku prevádzkovateľ spracúva najmä meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu Klienta.

Spracúvanie podľa tohto článku tejto politiky je vykonávané na základe článku 6, ods.1, písmeno f) nariadenia: pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov Klienta, založený na existencii zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom a primeraných očakávaniach Klienta.

Prevádzkovateľ využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia. Osoby sprostredkovateľov môžu byť príjemcami osobných údajov.

Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov, je Klient ako dotknutá osoba oprávnený:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ poskytne Klientovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o Klientovi spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Klient požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Klient požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Klient nepožiada o iný spôsob.

právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť Klienta alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Klienta, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia Klienta.

právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o Klientovi bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • Klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Prevádzkovateľ nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

právo na obmedzenie spracúvania

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Klient napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Klient namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Klient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Klienta, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

právo namietať proti spracúvaniu

Klient má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami Klienta, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Klient má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak Klient namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

právo na prenosnosť údajov

Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

Prevádzkovateľ poskytne Klientovi informácie o postupe vo veciach žiadostí osobných údajov bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Prevádzkovateľ informuje Klienta písomne, ak Klient nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Klient je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

Po zániku účelu spracúvania spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje, len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.

Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na info@readyforsport.com.

readyforsport s.r.o.