Startitup: Slováci motivujú Bratislavčanov k športu. Priniesli aplikáciu, s ktorou športovcom ušetria peniaze.

Alexandra Valkova / 10. januára 2019 / Biznis

  • Nový spô­sob špor­to­va­nia, ktorý je po­pu­lárny v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách ako USA, Veľká Bri­tá­nia alebo Ne­mecko
  • Po­u­ží­va­teľ platí pod­statne me­nej, ak špor­tuje pro­stred­níc­tvom Re­ady For Sport
  • Vy­brať si môže zo sto­viek cvi­čení denne, v tak­mer 60 za­ria­de­niach po ce­lej Bra­ti­slave
     

Re­ady For Sport za­lo­žili Vik­tor Kos­tický a Braňo Šmidt, obaja majú bo­haté skú­se­nosti z veľ­kých fi­riem ako Dell, IBM, T-Mo­bile, ale aj zo star­tu­pov a vlast­ných pro­jek­tov. Vik­tor pred spus­te­ním pro­jektu pra­co­val ako CEO star­tupu mi­ni­FAK­TÚRA a Braňo spo­lu­za­lo­žil Im­pact HUB Bra­ti­slava, ktorý do­dnes ve­die. Myš­lienka mo­der­ného špor­to­va­nia ich dl­ho­dobo fas­ci­no­vala a aj preto sa roz­hodli spus­tiť Re­ady For Sport. Ví­ziou star­tupu je po­má­hať ľu­dom žiť ak­tívny ži­vot, zís­ka­vať nové zá­žitky, in­špi­rá­ciu a ra­dosť zo športu a po­hybu. To všetko jed­no­du­cho, vý­hodne a mo­derne.

Prečo ste sa za­me­rali práve na šport?

Šport je nám blízky, sami sme ak­tívni špor­tovci, preto to bola po­merne jasná voľba. Keď sme sa roz­ho­do­vali či spus­tíme Re­ady For Sport, tak sme ve­deli, že na trhu exis­tuje pries­tor pre mo­derný sys­tém a nový spô­sob špor­to­va­nia, kedy si po­u­ží­va­teľ sám vy­berá, na čo má chuť a čas. A všetko má po­hodlne na jed­nom mieste. Rie­šili sme aj náš vlastný prob­lém, keďže sme nič po­dobné ne­našli pri na­šom vlast­nom špor­to­vaní. Tento spô­sob špor­to­va­nia je po­merne roz­ší­rený a úspešný v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách ako USA, Veľká Bri­tá­nia, Ne­mecko, či nie­ktoré ázij­ské kra­jiny. Ve­ríme preto aj po­ten­ciálu v na­šom re­gi­óne.

Čo je cie­ľom tejto ap­li­ká­cie?

Je to hlavne pre­hľad­nosť, jed­no­du­ché po­u­ží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie a ovlá­da­nie. Všetko sa ovláda cez jednu ap­li­ká­ciu, bez po­treby prácne hľa­dať lo­ka­lity, jed­not­livé mož­nosti a časy cvi­čení. Po­u­ží­va­teľ ne­pot­re­buje nič ok­rem mo­bilu, kde si vie všetko vy­hľa­dať, fil­tro­vať, re­zer­vo­vať a aj sa na mieste pre­uká­zať priamo mo­bi­lom. Veľ­kou vý­ho­dou je aj zve­rej­ňo­va­nie cvi­čení v re­ál­nom čase, po­u­ží­va­teľ tak má vždy prí­stup k ak­tu­ál­nym cvi­če­niam v daný deň, resp. na najb­liž­šie 2 týždne do­predu. V ne­po sled­nom rade platí pod­statne me­nej, ak špor­tuje cez Re­ady For Sport, v po­rov­naní s jed­not­li­vými vstupmi a vie tak re­álne a vý­znamne ušet­riť. Nové za­ria­de­nie a cvi­če­nia sú­stavne pri­bú­dajú a bo­hatá po­nuka sa stále roz­ši­ruje. Už dnes vy­berá zo stoviek cvi­čení denne, v tak­mer 60 za­ria­de­niach po ce­lej Bra­ti­slave.

 

Máte kon­ku­ren­ciu? V čom je roz­diel me­dzi vami a Mul­ti­sport?

Kon­ku­ren­cia sa­moz­rejme exis­tuje. Mul­ti­sport je na trhu nie­koľko ro­kov a za ten čas si zís­kali zá­kaz­ní­kov z fi­riem, kto­rých za­mest­nanci môžu kartu Mul­ti­sport vy­uží­vať ako fi­remný be­ne­fit. Re­ady For Sport je oproti tomu trans­pa­rentný sys­tém, ot­vo­rený pre kaž­dého, aj bez toho, aby mu­sel byť za­mest­nan­com firmy spo­lu­pra­cu­jú­cej s Mul­ti­sport. Oproti kon­ku­ren­cii pri­ná­šame via­cero no­vých a ino­va­tív­nych prv­kov do špor­to­va­nia a zau­jí­mavú pri­danú hod­notu pre po­u­ží­va­te­ľov. Po­ze­ráme sa sa­moz­rejme aj na seg­ment fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, keďže vieme aj tam po­núk­nuť zau­jí­mavé mož­nosti.

Koľko máte mo­men­tálne po­u­ží­va­te­ľov?

Mo­men­tálne evi­du­jeme ti­sícky stia­hnutí ap­li­ká­cie a stovky po­u­ží­va­te­ľov, ktorí vy­užili ap­li­ká­ciu od spus­te­nia. Sme na trhu po­merne krátko (mi­nulý rok od ap­ríla) a za ten čas sme si vy­bu­do­vali bázu zá­kaz­ní­kov, ktorí sú s pro­duk­tom spo­kojní a vy­uží­vajú službu ne­pretr­žite od za­čiatku.

Máme tiež via­ce­rých zá­kaz­ní­kov, ktorí za­čali po­stupne s naj­niž­ším ba­líč­kom STAR­TER a po vy­skú­šaní služby si zme­nili na ne­ob­me­dzený UN­LI­MI­TED ba­lí­ček, ktorý im umož­ňuje špor­to­vať bez ob­me­dzení. To je aj opti­málny spô­sob pre vý­ber najv­hod­nej­šieho ba­líčka, s kto­rým sú po­tom zá­kaz­níci spo­kojní.

Z akých špor­tov si vie váš po­u­ží­va­teľ vy­brať?

Po­nuka je na­ozaj ši­roká. Naši kli­enti si môžu vy­brať napr. jogu, fitko, pi­la­tes, cross­fit, ta­batu, pi­lo­xing, de­ep­work, plá­va­nie, squ­ash, jum­ping, spin­ning a množ­stvo ďal­ších. Za­ria­de­nia, športy a cvi­če­nia stále pri­bú­dajú a v bu­dúc­nosti máme v pláne aj via­cero vy­chy­tá­vok.

 

Ktoré športy ľu­dia naj­viac vy­uží­vajú? 

Naj­väčší úspech za­zna­me­náva asi joga, najmä u žien. Veľa ľudí, hlavne mu­žov, stále chodí aj do kla­sic­kého fitka, ktoré si kom­bi­nuje na­prí­klad s cross­fi­tom alebo sta­bi­li­zač­nými cvi­če­niami, či cvi­če­niami za­me­ra­nými na core. Často je to aj v kom­bi­ná­cií s plá­va­ním, resp. cvi­če­niami na uvoľ­ne­nie.

Tu vi­díme vý­znamný trend zo za­hra­ni­čia, kde sa naj­viac vy­uží­vajú kom­bi­ná­cie rôz­nych cvi­čení, ktoré vo vý­sledku fun­gujú naj­viac. Práve na tento typ špor­to­va­nia je Re­ady For Sport opti­málny. Je vhodný pre ak­tív­nych či re­kre­ač­ných špor­tov­cov, ľudí čo plá­nujú so špor­tom len za­čať, ale aj pre pro­fí­kov, ktorí hľa­dajú do­pl­nok ku svojmu hlav­nému špor­to­vému prog­ramu.

V akom meste po­u­ží­vajú ľu­dia túto ap­li­ká­ciu naj­viac?

Jed­nou z hlav­ných cha­rak­te­ris­tík je re­al­time zve­rej­ňo­va­nie cvi­čení, po­u­ží­va­teľ tak vidí všetky do­stupné po­nuky a ne­musí sa o nič sta­rať, len si vy­be­rie na čo má ak­tu­álne chuť. Aj vzhľa­dom na túto kom­ple­xitu je Re­ady For Sport ak­tu­álne do­stupný v Bra­ti­slave s po­stup­ným plá­nom roz­ši­ro­va­nia do ďal­ších väč­ších slo­ven­ských miest a do za­hra­ni­čia. Sys­tém je po­merne dobre šká­lo­va­teľný, všetko zá­visí od zá­ujmu po­u­ží­va­te­ľov. V Bra­ti­slave si už dnes po­u­ží­va­teľ vy­berá zo sto­viek cvi­čení denne.

Kde si mô­žeme ap­li­ká­ciu stiah­nuť?

Ap­li­ká­cia je za­darmo stia­hnu­teľná na App Store a Go­ogle Play. Stačí si vy­hľa­dať a stiah­nuť Re­ady For Sport appku do mo­bilu, ak­ti­vo­vať si nie­ktorý z ba­líč­kov a zís­kať plný prí­stup ku všet­kým po­nu­kám a no­vin­kám.

Prvý me­siac uží­va­nia po­nú­kate tak­mer za­darmo. Ma­xi­mum, čo po­u­ží­va­teľ za­platí, sú 3 eurá. Ako to vy­zerá po tomto pr­vom „štar­to­va­com“ ba­líku?

Tu treba vy­svet­liť, že Re­ady For Sport je opa­ko­vané me­sačné člen­stvo, ktoré sa me­sačne ob­no­vuje. Naj­jed­no­duch­šie sa to dá pri­rov­nať ku služ­bám typu Ne­tl­fix alebo Spo­tify, kedy si po­u­ží­va­teľ vy­be­rie a uhradí vhodný ba­lí­ček a o nič sa ne­musí sta­rať. V rámci toho, že sys­tém je ma­xi­málne trans­pa­rentný, prvý me­siac po­nú­kame na skúšku všetky 3 ba­líčky: STAR­TER – 3xš­port za 1€, BA­SIC – 5xš­port za 2€, UN­LI­MI­TED – ne­ob­me­dzený šport len za 3€. Po pr­vom me­siaci na­behne po­u­ží­va­teľ na bežné me­sačné ceny ba­líč­kov STAR­TER 10€, BA­SIC 16€ a UN­LI­MI­TED 29€. Veľ­kou vý­ho­dou je mož­nosť me­niť ba­líčky na me­sač­nej báze, resp. si pre­ru­šiť člen­stvo v prí­pade, že po­u­ží­va­teľ ces­tuje alebo do­časne ne­môže cvi­čiť so zdra­vot­ných dô­vo­dov a po­dobne.

Čo sa stane, keď je ne­jaký z tré­nin­gov, ktoré máte vo va­šej po­nuke plný?

Všetky tré­ningy, cvi­če­nia zve­rej­nené v ap­li­ká­cii sú do­stupné, keďže sú ga­ran­to­vané miesta pre po­u­ží­va­te­ľov, ktorí sa pri­hla­sujú cez Re­ady For Sport. Pri nie­kto­rých cvi­če­niach sú ur­čité li­mity, napr. do kedy je treba si cvi­če­nie re­zer­vo­vať a do kedy je možné sa od­hlá­siť.

Preto, ak sa po­u­ží­va­teľ pri­hlási cez appku si­tu­ácia, že je tré­ning plný sa ne­stáva. V oje­di­ne­lých prí­pa­doch, napr. pre ne­oča­ká­vané pre­vádz­kové prob­lémy na strane par­tne­rov, resp. cho­robu sa môže stať, že je tré­ning zru­šený alebo pre­su­nutý na iný ter­mín. Kli­ent ob­drží túto in­for­má­ciu for­mou e-mailu alebo push no­ti­fi­ká­cie.

Na va­šom webe po­nú­kate ľu­ďom spo­lu­prácu. O akú formu spo­lu­práce presne ide?

Prečo by si mal člo­vek vy­brať Re­ady For Sport?

Kli­ent Re­ady For Sport získa v špor­to­vých cen­trách bez­kon­ku­renčne vý­hodné ceny – pri nie­kto­rých cvi­če­niach až o 50% niž­šie oproti bež­ným ce­nám. Po­u­ží­va­teľ Re­ady For Sport tiež získa mož­nosť vy­uží­vať roz­siahlu sieť vy­bra­ných špor­to­vých cen­tier so ši­ro­kým vý­be­rom špor­tov a cvi­čení, vy­sokú fle­xi­bi­litu a ne­via­za­nosť – mož­nosť svoje člen­stvo z me­siaca na me­siac upra­viť na iný ba­lík, dať si pauzu alebo člen­stvo ukon­čiť. Po­u­ží­va­te­ľom po­sky­tu­jeme mo­dernú, pre­hľadnú a real time ak­tu­ali­zo­vanú po­nuku, kde si kli­ent ľahko cez fil­ter vy­hľadá a re­zer­vuje cvi­če­nia a na mieste sa pre­ukáže re­zer­vá­ciou v mo­bile. Ok­rem toho v ap­li­ká­cii vidí his­tó­riu cvi­čení, do­stupné kre­dity atď. Mož­nosť jed­no­du­cho zdie­ľať s ka­mošmi zau­jí­mavé tré­ningy, či cvi­če­nia cez rôzne so­cial but­tony. A na­prí­klad mož­nosť cez What­sApp po­zvať ka­mo­šov na tré­ning.